Nie masz żadnych
rzeczy w koszyku.

Do koszyka Do kasy
NETZ POLSKA UDANE INWESTYCJE
E-mail:
Hasło:
 

Regulamin programu Karta Stałego Klienta

  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta Medical Partner Sp. z o.o. s.k. („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta Medical Partner Sp. z o.o. s.k. („Karta Stałego Klienta”).
 2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Medical Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu ul. Szczepankowo 158b, 61-313 Poznań, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372166, REGON 301619880, NIP 7831664290 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych (opłaconym w całości) („Organizator”).
 3. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez Medical Partner Sp. z o.o. s.k. i akceptowane przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 4. Aktualna oferta handlowa Medical Partner Sp. z o.o. s.k. znajduje się na stronie internetowej: www.netzpolska.pl.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.netzpolska.pl.

II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA MEDICAL PARTNER Sp. z o.o. s.k.

 1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  • od daty ogłoszenia Programu, dokonać zakupu towarów oferowanych przez Medical Partner Sp. z o.o. s.k. w łącznej wartości:
   • minimum 50.000 zł netto dla Karty Rabatowej na okaziciela
   • minimum 70.000 zł netto dla Karty Stałego Klienta Silver
   • minimum 100.000 zł netto dla Karty Stałego Klienta Gold
   • minimum 150.000 zł netto dla Karty Stałego Klienta Platinum
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  • wypełnić w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.
 2. Dla celów marketingowych Organizator może wydać Kartę Stałego Klienta w oparciu o inne kryteria związane z akcjami promocyjnymi.

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane Medical Partner Sp. z o.o. s.k. Klientom, którzy dokonają zakupów towarów z oferty Medical Partner Sp. z o.o. s.k. po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
 2. Kartami Stałego Klienta są:
  • Karta Rabatowa na okaziciela, o terminie ważności 12 miesięcy od daty wydania karty, upoważniająca osobę okazującą karte do otrzymania:
   • 5% rabatu na każde zakupy towarów z oferty Medical Partner Sp. z o.o. s.k.
  • imienne Karty Stałego Klienta, o bezterminowym terminie ważności, upoważniające osobę wskazaną na karcie do otrzymania:
   • 6% rabatu na każde zakupy towarów z oferty Medical Partner Sp. z o.o. s.k. w przypadku Karty Stałego Klienta Silver
   • 8% rabatu na każde zakupy towarów z oferty Medical Partner Sp. z o.o. s.k. w przypadku Karty Stałego Klienta Gold
   • 10% rabatu na każde zakupy towarów z oferty Medical Partner Sp. z o.o. s.k. w przypadku Karty Stałego Klienta Platinum

 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 4. Rabatu mie można wymienić na gotówkę.
 5. Rabat jest udzielany wyłącznie od cen cennikowych z oferty Medical Partner Sp. z o.o. s.k. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami cen towarów z oferty Medical Partner Sp. z o.o. s.k., chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
 6. W celu naliczenia Rabatu należy wpisać numer Karty Stałego Klienta w polu „Kupon rabatowy” w trakcie dokonywania zamówienia.
 7. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.

IV DANE OSOBOWE

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Medical Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (ul. Szczepankowo 158b, 61-313 Poznań). Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
 4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.netzpolska.pl. Organizator ma prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.medicalpartner.com.pl.
 2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji wysłane na adres e-mail newsletter@netzpolska.pl.
 3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

VI REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: bok@netzpolska.pl lub w formie pisemnej na adres: Medical Partner Sp. z o.o. s.k., ul. Szczepankowo 158b, 61-313 Poznań.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno przez przedstawicieli handlowych Medical Partner Sp. z o.o. s.k. oraz na stronie internetowej: www.netzpolska.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.netzpolska.pl.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.
Logo Netz
Ostrzeżenie !!
Strona netzpolska.pl, należąca do Medical Partner Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Poznaniu, zawiera informacje i reklamę o wyrobach medycznych przeznaczonych do używania przez profesjonalnych użytkowników (użytkowników innych niż laicy).

Jeśli nie jesteś profesjonalnym użytkownikiem, nie powinieneś, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, przeglądać, korzystać ani w inny sposób zapoznawać się z informacjami i reklamami zamieszczonymi na stronie netzpolska.pl.